V Colonnade klademe mimořádný důraz na to, aby veškerá naše činnost byla v souladu s právem a pravidly obchodní etiky. Proto zde nabízíme možnost pro oznámení jakéhokoli jednání narušujícího právní a regulatorní předpisy, kterého se může dopustit kdokoli v pracovním anebo obdobném vztahu ke Colonnade Insurance S.A.


Kdy je třeba oznámení podat?

Máte-li jakýkoli závažný důvod se domnívat, že při činnostech v rámci Colonnade došlo či může dojít k jednání hrubě porušujícímu právní předpisy anebo etická pravidla. Vaše oznámení budeme vždy zpracovávat jako důvěrná a takovým způsobem, který zajistí ochranu totožnosti oznamovatele. 


Kdo zejména může oznámení podat?

 • Kterýkoli zaměstnanec Colonnade (včetně bývalých)
 • Osoba, která se uchází o zaměstnání v Colonnade
 • Osoba pracující pro Colonnade v jiném než pracovně-právním vztahu
 • Podnikatel v obchodním vztahu ke Colonnade anebo kdokoli, kdo má v úmyslu do takového vztahu vstoupit
 • Akcionář anebo partner Colonnade
 • Člen jakéhokoli orgánu Colonnade, není-li současně zaměstnancem
 • Jakákoli osoba provádějící práci pro Colonnade pod dohledem a řízením smluvního partnera společnosti
 • Dodavatel služeb a zboží pro Colonnade
 • Stážisté a dobrovolníci působící v Colonnade
 • Jakákoli jiná osoba, která je v profesním anebo rodinném vztahu k některé z osob uvedeným výše anebo je oprávněna k zastupování takové osoby


Jaká ochrana je poskytována oznamovatelům?

Oznamovatelé nesmí být vystaveni žádné formě postihu ani výhrůžkám či pokusům o takový postih. Tato ochrana je poskytována zákonem a je vymahatelná. Colonnade zaručí plnou důvěrnost skutečnostem obsaženým v oznámení a také totožnosti oznamovatele.


Oznámení je podáno – co dál?

Během 7 dnů následujících po podání oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho přijetí a během následujících 3 měsíců rovněž informaci o způsobu vyšetření oznámených skutečností, jakož i o opatřeních, která Colonnade v souvislosti s oznámením přijala (tato povinnost nebude moci být splněna, pokud je oznámení podáno anonymně bez uvedení adresy osoby, která je učinila). 


Kam je možné oznámení podat?

Oznámení může být podáno prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

I. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v rámci Colonnade Insurance S.A.:

 • Osobně Řediteli oddělení Compliance Colonnade anebo, v případě jeho nepřítomnosti, Řediteli oddělení řízení rizik Colonnade, kteří jsou uvedeni na webové stránce https://www.colonnade-insurance.com/about-us/corporate-governance
 • Osobně shora uvedeným osobám prostřednictvím pracovníka Compliance v Colonnade Insurance S.A., organizační složka v České republice; v případě jeho nepřítomnosti pak prostřednictvím pracovníka oddělení řízení rizik v téže organizační složce
 • Emailem na adresu: whistleblowing@colonnade-insurance.com
 • Běžnou poštou označenou na obálce "Whistleblowing-confidential!" na adresu:

Colonnade Insurance S.A.
1b, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg

nebo

 • Telefonicky na následující čísla: +352 281156-204 nebo +352281156-206

(ve vztahu k vnitřnímu oznamovacímu systému v rámci Colonnade Insurance S.A. je možné podat oznámení emailem anebo běžnou poštou též anonymně)


nebo

II. Prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému (mimo Colonnade Insurance S.A.):

 • Písemně anebo telefonicky (anebo take osobně po předchozí vzájemné dohodě) orgánu regulátora Colonnade Insurance S.A., kterým je Commissariat aux assurance (CAA) v Lucemburku, a to v jazyce německém, francouzském anebo Lucemburském (anglický jazyk je rovněž možný). Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách CAA: Contact - Commissariat aux Assurances (caa.lu)

nebo

 • Oznámením učiněným Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.