Jako společnost Colonnade Insurance S.A., organizační složka plně respektujeme soukromí jednak uživatelů těchto webových stránek, námi zpřístupněných softwarových aplikací, našich sociálních sítí (společně naše služby elektronických komunikací), ale především zájemců o naše pojistné produkty, pojistníků, pojištěných osob a dalších jednotlivců, kteří nám v rámci naší činnosti poskytují své osobní údaje. Proto Vám garantujeme širokou ochranu Vašich individuálních práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany, a to v plném souladu s obecně závaznými právními předpisy.


V těchto Pravidlech ochrany osobních údajů naleznete přehledný a srozumitelný souhrn informací o tom, jakým způsobem ke zpracování Vašich osobních údajů z naší strany dochází. Velmi si vážíme toho, že s námi Vaše osobní údaje sdílíte, a proto dbáme na zajištění maximální možné míry jejich zabezpečení a zároveň transparentnosti směrem k Vám.


Pokud byste něčemu z těchto Pravidel ochrany osobních údajů nerozuměli, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Rádi Vám vše vysvětlíme.

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Česká republika

Tel: + 420 234 108 311

Email: info@colonnade.cz


Další údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich služeb elektronických komunikací. Dalšími údaji jsou myšleny informace jako například údaje o prohlížeči a elektronickém zařízení, údaje o použitých aplikacích, údaje získané prostřednictvím tzv. cookie, pixelových značek a jiných technologií, demografické údaje a další Vámi poskytnuté údaje.

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb vystupující jako třetí osoby, mohou shromažďovat tyto další údaje různými způsoby, např.:

 • Prostřednictvím internetového prohlížeče nebo elektronického zařízení – Většina webových stránek nebo automaticky Vaše elektronické zařízení shromažďuje určité informace, např. Vaši IP adresu (tzn. adresu vašeho počítače na internetu), rozlišení obrazovky, typ operačního systému (Windows nebo Mac) a verzi operačního systému, výrobce elektronického zařízení a model, jazyk, typ a verzi internetového prohlížeče, dobu návštěvy, navštívené stránky a název a verzi našich služeb elektronických komunikací (jako například aplikace), které používáte. Tyto údaje používáme, abychom zajistili řádnou funkčnost našich služeb elektronických komunikací.
 • Prostřednictvím využívání aplikací – Pokud stahujete a používáte aplikace, my i poskytovatelé našich služeb můžeme sbírat a shromažďovat informace o takovémto využívání aplikací, např. informace o datu a čase využití aplikace provozované našimi servery na Vašem elektronickém zařízení nebo informace o tom, jaké informace a složky byly na základě čísla Vašeho zařízení do aplikace staženy.
 • Prostřednictvím využívání cookies – Cookies jsou informace uložené přímo na počítači, který používáte. Cookies nám umožňují rozpoznat Váš počítač a shromažďovat informace jako typ internetového prohlížeče, čas strávený využíváním našich služeb elektronických komunikací, navštívené stránky a jazykové preference. Dané informace můžeme používat z bezpečnostních důvodů, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazení informací, k personalizaci Vašeho využívání našich služeb elektronických komunikací nebo ke shromažďování statistických údajů o jejich používání. Cookies nám také umožňují předkládat Vám reklamy či nabídky, které Vás budou s největší pravděpodobností zajímat. Cookies můžeme dále využívat ke sledování Vašich reakcí na naše reklamy a tyto nebo jiné soubory mohou být z naší strany rovněž využívány ke sledování, jak používáte jiné webové stránky.

Níže uvedený text poté obsahuje popis všech typů cookies, které mohou být používány na webových stránkách v České republice.

Cookie Geo Location – Když určitý návštěvník jednu z našich webových stránek navštíví poprvé, přečteme lokalitu tohoto návštěvníka z jeho IP adresy a použijeme tyto informace k určení webových stránek konkrétní země, které chce navštívit. Tato metoda ovšem není zcela přesná, takže když daný návštěvník směřuje k webovým stránkám určité země, použijeme cookie k uložení těchto informací i k uložení jazyka, v němž si daný návštěvník zvolil stránky zobrazit. Při příští návštěvě stránek si přečteme cookie a nabídneme mu stejnou zemi i jazykovou verzi, kterou použil při své poslední návštěvě. Zamýšlenou výhodou zde je, že při každé návštěvě stránek není nutné znovu volit stránky dané země.

Cookie DoubleClick – Za účelem provozování bannerové reklamy dále na počítače všech návštěvníků webových stránek umísťujeme cookie ve formě sledovacího pixelu. Na základě těchto cookies víme, že určitý návštěvník naše stránky navštívil již dříve, a následně pak umístíme a zobrazíme vhodný reklamní banner na síti přidružených webových stránek. Jedním z reklamních subjektů, jejichž služby využíváme, je DoubleClick, dceřiný podnik společnosti Google Inc. Více informací o souboru cookie DoubleClick či o odhlášení z příjmu cookie DoubleClick naleznete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Cookie Affiliate – Dále používáme cookie ve formě sledovacího pixelu, který je umístěn na počítač návštěvníka a shromažďuje pouze identifikační kód transakce (který identifikuje každou přidruženou webovou stránku, z níž návštěvník přišel) a dále pak zaznamenává čas a datum. Tato činnost umožňuje naší přidružené síti sledovat přidružené prodeje a zajistit, aby přidružený subjekt obdržel odměnu za prodej, který souvisí s naší společností.

Cookie Google Analytics - Používá se za účelem rozlišení jednotlivých uživatelů. Je obnoveno při kažném zaslání dat do Google Analytis.

Cookie Google Adwords - Jsou používány pro naše online reklamní programy. Soubory cookie AdWords pomáhají určit počet konverzí. To nám umožňuje sledovat, kolik uživatelů klikne na naše reklamy a změří úspěch našich marketingových kampaní

S příjmem cookies, které používáme, nemusíte vyslovit svůj souhlas. Upozorňujeme Vás však, že pokud tyto cookies nebudete přijímat, nemusí být používání našich služeb elektronických komunikací a některých online produktů vždy pohodlné a bez potíží.

 • Prostřednictvím využívání pixelových značek, webových signálů (technologie web beacon), volných souborů GIF (clear GIFs) a jiných podobných technologií – Tyto technologie mohou být použity v souvislosti s některými stránkami našich služeb elektronických komunikací a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, a to například za účelem sledování činností uživatelů našich služeb elektronických komunikací a příjemců e-mailů, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a tvorby statistik o využití a míře odezvy u našich služeb elektronických komunikací.
 • Prostřednictvím fyzického umístění – V souladu s platnými právními předpisy můžeme shromažďovat informace o fyzickém umístění Vašeho elektronického zařízení prostřednictvím, např. satelitu, vysílače mobilního signálu nebo signálů WiFi. Fyzické umístění Vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom Vám poskytli personalizované služby včetně jejich obsahu založenými na Vaši momentální poloze. V některých případech můžete být oprávněni schválit nebo odmítnout takovéto použití a/nebo sdílení umístění Vašeho elektronického zařízení, avšak pokud nevyslovíte souhlas s použitím a/nebo sdílením, je možné, že my a/nebo naši marketingoví partneři Vám nebudeme moci poskytnout příslušné personalizované marketingové služby, k jejichž poskytování jsme od Vás obdrželi dřívější souhlas.
 • Od Vás – Některé informace (např. Vaši lokalitu nebo preferované formy komunikace) jsou shromažďovány v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete.

Prostřednictvím seskupování (agregace) údajů – Můžeme také shromažďovat a používat určité údaje (můžeme například shromažďovat údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určitou telefonní předvolbu).

Kdo je správcem vašich osobních údajů a na koho se můžete obracet?

Správcem osobních údajů je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely, pro které se osobní údaje zpracovávají, a rozhoduje o tom, jakým způsobem bude k tomuto zpracovávání docházet.

Správcem Vašich osobních údajů jsme poté my, tedy Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 77229.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně použití Vašich osobních údajů z naší strany, stejně jako v případě jakékoliv žádosti nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese klient@colonnade.cz nebo na poštovní adrese Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683 /127, Praha 4, 140 00.

Obracet se můžete taktéž na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, kterou jsme pověřili k tomu, aby dohlížela na to, že zpracování probíhá řádně a v souladu s právními předpisy. Tímto pověřencem je pan Boris Kostov, kterého můžete kontaktovat na emailové adrese dpo@colonnade.cz.


Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci naší činnosti shromažďujeme a následně zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom mohli s Vámi uzavřít platné pojištění a následně jej řádně spravovat, dostát svým zákonným povinnostem, poskytovat Vám kvalitní zákaznický servis nebo s Vámi spolupracovat jako naším obchodním partnerem a zároveň chránit naše oprávněné zájmy. Konkrétní účely, ke kterým tyto údaje zpracováváme, pak můžete nalézt níže. Charakter osobních údajů, které o Vás zpracováváme, závisí na tom, v jaké situaci k jejich zpracovávání dochází, tedy za jakým účelem jsme tyto údaje od Vás či jinak získali. To znamená, že jiné osobní údaje budeme zpracovávat v případě, kdy spolu budeme jednat o uzavření pojistné smlouvy a jiné v momentě, kdy budete nahlašovat pojistnou událost. Záviset bude i na tom, zda vůči nám budete vystupovat v pozici pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby, obchodního partnera, jiné osoby mající vztah k našemu podnikání nebo například jen kontaktní osoby.

Někdy zpracováváme osobní údaje i osob, které s námi přímo nevstoupily do smluvního závazku. Typicky půjde o situace, kdy jsou pojištěné nebo oprávněné osoby odlišné od pojistníka či o moment, kdy je zpracování takovýchto osobních údajů nezbytné pro výplatu pojistného plnění, popř. splnění jiné zákonné povinnosti.


V závislosti na Vašem vztahu k nám mohou osobní údaje, které o Vás zpracováváme, zahrnovat zejména následující informace:

Obecné identifikační a kontaktní údaje

Vaše jméno, příjmení (i bývalá), adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, pohlaví, titul, manželský stav, rodinný stav, datum a místo narození, rodné číslo, identifikační číslo (IČO), adresa sídla, přístupové údaje do našich systémů a aplikací, vzdělání, fyzické dispozice, evidenční záznamy (např. záznamy o řízení vozidla), fotografie, historie zaměstnání, schopnosti a zkušenosti, profesní oprávnění a členství, podpis, datum a příčina smrti.

Identifikační čísla vydaná orgány nebo subjekty státní správy

Číslo sociálního zabezpečení nebo číslo zdravotního pojištění, číslo pasu, daňové identifikační číslo, vojenské identifikační číslo nebo údaje o řidičském, občanském či jiném průkazu apod

Finanční informace a informace o účtech

Čísla platebních karet, čísla bankovních účtů a údaje o bankovních účtech, úvěrová historie a bonita, majetek, příjmy a další finanční informace apod.

Informace o sjednaných produktech a službách a o naší vzájemné spolupráci

Jedná se o údaje, které jste nám poskytli v rámci uzavření pojistné či jiné smlouvy a v souvisejících formulářích či dotaznících, Vaše pojistné potřeby a očekávání, číslo Vaší pojistné nebo jiné smlouvy, údaje o průběhu Vašeho pojištění či naší vzájemné spolupráce, naše předchozí simulace a nabídky, vztah k pojistníkovi, pojištěnému nebo osobě uplatňující nárok, umístění a označení pojištěného majetku (např. adresa nemovitosti, registrační značka nebo identifikační číslo vozidla), cestovní ujednání včetně rezervačních čísel, věkové kategorie osob, které chcete pojistit, čísla pojistných událostí, údaje o pojistném krytí/riziku, příčiny pojistných událostí, historie předchozích škodných či pojistných událostí, Vaše postavení statutárního orgánu nebo společníka/akcionáře nebo jiné vlastnické podíly či manažerská účast v organizaci a další pojištění, která využíváte.

Údaje o zdravotním stavu

Současný nebo dřívější zdravotní stav, fyzický či psychický, informace o zranění nebo postižení, provedené lékařské zákroky, osobní návyky (např. kouření či konzumace alkoholu), informace o předpisech a anamnéza.

Informace týkající se rozsudků v občanskoprávních a trestních věcech a trestných činů

V rámci prevence nebo v průběhu procesu odhalování a vyšetřování podvodů nám mohou být sděleny informace o Vašich záznamech v trestním rejstříku nebo o Vaší historii občanskoprávních soudních sporů.

Další citlivé informace

V některých případech můžeme získat citlivé informace o Vašem členství v odborech, Vašem náboženském přesvědčení, Vašich politických názorech, Vaší rodinné anamnéze či Vašich genetických údajích (např. pokud žádáte o pojištění prostřednictvím marketingového partnera, který vystupuje jako třetí osoba a působí jako obchodní, náboženská či politická organizace). Citlivé informace také můžeme získat přímo od Vás, pokud nám je dobrovolně poskytnete (např. pokud vyjádříte preference ohledně léčby založené na náboženském přesvědčení).

Záznamy z naší vzájemné komunikace

Jedná se zejména o záznamy z naší komunikace prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu včetně záznamů z telefonních hovorů s námi, našimi zástupci a zákaznickými centry, emailové, písemné či jiné společné komunikace, údaje z používání našich aplikací, našich internetových stránek nebo jiné interakce mezi námi a Vámi.

Fakturační a transakční údaje

Jedná se zejména o údaje o platbách pojistného či dalších investovaných prostředcích do pojistného produktu, včetně plateb, které jsme vyplatili my Vám a údaje o jiných provedených transakcích.

Profilové údaje

Jedná se o zpracování údajů uvedených v naší vzájemné smlouvě, zejména Vašich základních fyzických charakteristik (věk, pohlaví), údaje o bydlišti, údaje o Vaší rizikovosti z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, údaje o Vaší důvěryhodnosti vůči poskytovatelům finančních služeb.

Účet na sociální síti a informace z aplikací

Pokud použijete naše aplikace nebo obsah naší sociální sítě, mohou nám být některé Vaše osobní údaje včetně identifikace Vašeho účtu na sociální síti, profilového obrázku a jiné osobní údaje, které nám poskytnete. Pokud zvolíte možnost připojit svůj účet na sociální síti provozované jiným provozovatelem sociální sítě ke svému účtu zřízenému u jakékoli z našich služeb elektronických komunikací, budete své osobní údaje, které uvedete na svém účtu na sociální síti, sdílet s námi. Takto mohou být sdíleny i osobní údaje uvedené na Vašem profilu na sociální síti nebo na profilech vašich přátel.


Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme povětšinou přímo od Vás, když je nám dobrovolně poskytnete, a to ať již ve formě vyplněného formuláře, z návrhu na uzavření pojistné či jiné smlouvy či v rámci nahlášení pojistné události. Osobní údaje můžeme získat i z veřejně dostupných zdrojů jako jsou veřejné rejstříky a evidence, ale taktéž od jiných osob na základě Vašeho souhlasu (typicky např. od poskytovatele zdravotních služeb) či od třetích stran, se kterými spolupracujeme a které jsou oprávněny k přístupu a sdílení Vašich osobních údajů, a dále na základě informací ze sociálních sítí, které jste tam sami umístili.  Údaje získáváme také z naší vlastní činnosti – využíváme například naše interní databáze nebo výsledky profilování či jiných analýz.


Kdy jste povinni nám údaje předat?

Předání údajů na základě Vašeho souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Získání ostatních údajů od Vás vyžadujeme, abychom mohli splnit smlouvu, plnit naše právní povinnosti nebo hájit naše oprávněné zájmy. Pokud byste nám údaje odmítli poskytnout, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout naše služby.


Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje používáme k účelům vyplývajícím z naší činnosti, přičemž platí, že pro většinu takových zpracování nepotřebujeme získat Váš souhlas, neboť je nám zpracování umožněno přímo na základě právních předpisů. Jsme zároveň oprávněni k tomu, abychom (tam kde to připadá v úvahu) zpracovávali osobní údaje či jejich kategorii i pro různé účely.

Seznam konkrétních účelů jsme posléze rozdělili pro Vaši přehlednost na ty, u kterých nemusíme vyžadovat Váš souhlas, a naopak na ty, které se bez Vašeho předchozího souhlasu neobejdou.

Hlavní účely zpracování bez nutnosti Vašeho souhlasu, kdy právním základem takového zpracování je (i) splnění smlouvy, (ii) ochrana našich oprávněných zájmů nebo (iii) splnění právních povinností, které se na nás vztahují:

 • identifikace a ověření Vaší totožnosti - právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • jednání o uzavření pojistné či jiné smlouvy, včetně zjišťování potřeb a požadavků klienta, upisování a ocenění pojistného rizika a stanovení pojistného - právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • správa pojištění, plnění závazků z pojistné či jiné smlouvy, šetření pojistných událostí, poskytování plnění z pojistných či jiných smluv a poskytování asistenčních služeb - právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • komunikace s Vámi a jinými osobami v rámci provozování naší podnikatelské činnosti, klientský servis, řízení vztahu s našimi klienty, zlepšování kvality našich služeb, včetně zasílání důležitých informací o změnách našich pojistných smluv, jiných podmínek a dalších informací administrativní povahy - právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a ochrana našich oprávněných zájmů;
 • prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, např. podvodů a praní špinavých peněz, sledování a řízení dalších obchodních rizik - právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů a splnění právních povinností, které se na nás vztahují,
 • plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů, poskytnutí povinné součinnosti, včetně plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. vedení zvláštních evidencí - právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • přímý marketing (tzn. zasílání obchodních sdělení stávajícím klientům a klientům, se kterými jsme ukončili obchodní vztah nejpozději před 1 rokem) - právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů;
 • hodnocení a řízení rizik, profilování, scoring, vytváření analýz a statistik – právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • plnění smluv o zprostředkování pojištění a o jiné spolupráci v rámci poskytování našich služeb - právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • umožnění účasti v soutěžích, věrnostních programech a podobných akcích a správa těchto činností (některé z těchto činností se řídí dalšími podmínkami, které by mohly obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, proto vám doporučujeme, abyste se s těmito podmínkami podrobně seznámili) – základním právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy, nicméně je možné, že v konkrétním případě budeme vyžadovat Váš souhlas;
 • usnadnění funkce sdílení informací na sociálních sítích – právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů;
 • splnění archivačních povinností - právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • řízení procesů, správa naší infrastruktury, obchodních operací a dodržování interních zásad a postupů, např. zásad a postupů, které se týkají auditu, reportingu, financí a účetnictví, fakturace a inkasa, IT systémů, dat a hostingu webových stránek, zajištění chodu provozu a zpracování záznamů, dokumentů a tisku, předávání údajů v rámci skupiny z administrativních důvodů - právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů a splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • zřízení a ochrana zákonných práv, ochrana našich operací či operací kterékoli společnosti naší skupiny nebo kteréhokoli z našich obchodních partnerů v oblasti pojištění, dále pak našich práv, našeho soukromí, naší bezpečnosti či našeho majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti či majetku společností naší skupiny, Vás nebo jiných osob a snaha o využití dostupných nápravných opatření či omezení naší škody, včetně využití kamerových systémů - právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů, splnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • posouzení rizikového profilu klienta za účelem zvyšování kvality služeb, získávání a udržení klientů, udržení konkurenceschopnosti, poskytování nabídek pojištění na základě cenové politiky zohledňující rizikový profil klienta a úprava této cenové politiky s cílem zajistit co nejširší dostupnost produktů a služeb správce – právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů.

Zpracování na základě Vašeho souhlasu

 • zpracování pro účely jiného než tzv. přímého marketingu;
 • výhradně automatizované zpracování osobních údajů;
 • zaznamenávání hovorů a elektronické komunikace za účelem hodnocení kvality poskytovaných služeb a její následné zlepšování.


Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Činíme veškeré kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které zpracováváme, spolehlivě odpovídaly zamýšlenému účelu a byly dostatečně přesné a úplné ke splnění účelů popsaných v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Osobní údaje tak uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a zachováváme zásadu minimalizace osobních údajů.

Obecně většinu Vašich údajů uchováváme po dobu 16 let od skončení našeho vzájemného smluvního vztahu, což je doba, která koresponduje s maximální zákonnou délkou promlčecí lhůty, abychom mohli plnit povinnosti vůči Vám a případně předkládat důkazy v soudních sporech a hájit naše zájmy.

Pokud od Vás obdržíme některé osobní údaje ještě před uzavřením pojistné smlouvy a k tomuto uzavření nakonec nedojde, budeme tyto údaje zpracovávat maximálně po dobu 1 roku od jejich získání.

Pro účely tzv. přímého marketingu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále jeden rok od jeho skončení

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním a sdílením údajů za účelem jiného než přímého marketingu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho skončení.

Záznam telefonické komunikace mezi námi budeme poté zpracovávat maximálně po dobu, která odpovídá promlčecím a jiným zákonným lhůtám.


S kým osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje jsou zásadně zpracovány uvnitř naší skupiny a primárně zpřístupňovány našim zaměstnancům za účelem správy poskytování našich služeb. Nicméně, je-li to nezbytné pro dosažení některého z účelu zpracování uvedeného výše, jsme oprávněni Vaše osobní údaje sdílet i se třetími osobami, které jsou vůči nám jak v pozici zpracovatelů, tak v pozici samostatných, resp. společných správců. Vaše osobní údaje jsme v některých případech také povinni předávat státním a regulačním orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy. Zároveň některé osobní údaje sdílíme taktéž na základě Vašeho souhlasu.


Konkrétně jsme oprávněni zpřístupnit za určitých podmínek osobní údaje těmto subjektům:

Společnosti naší skupiny

Pro vnitřní administrativní účely, za účelem účinné komunikace, za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, pro zachování integrity a aktuálnosti zpracovávaných údajů, za účelem bezpečnosti a řízení rizik. Díky tomu můžeme lépe vyhovět Vašim požadavkům. Pokud nám udělíte Váš souhlas, budeme Vaše údaje předávat v rámci naší skupiny také za účelem marketingu, díky čemuž získáte přístup k širší škále služeb a produktů. 

Konkrétně se jedná o naše pobočky na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku nebo Rumunsku.

Další pojišťovací a distribuční subjekty

V průběhu marketingu, poskytování pojištění a likvidace pojistných událostí můžeme osobní údaje zpřístupnit také třetím osobám, např. jiným pojišťovnám, zajišťovnám, pojišťovacím a zajišťovacím makléřům a jiným zprostředkovatelům a agentům, jmenovaným zástupcům, distributorům, partnerům v oblasti affinity marketingu a finančním institucím, společnostem obchodujícím s cennými papíry a dalším obchodním partnerům.

Naši dodavatelé služeb

Osobní údaje sdílíme i s těmi, které jsme pověřili výkon některých externích činností. Takovými externími dodavateli jsou např. lékaři, účetní, pojistní matematici, auditoři, znalci, právníci a další externí odborní poradci, poskytovatelé cestovní a lékařské asistence, poskytovatelé služeb zákaznického centra, poskytovatelé IT systémů, podpory a hostingových služeb, poskytovatelé tiskových, reklamních a marketingových služeb a poskytovatelé průzkumů a analýz trhu, banky a finanční instituce spravující naše účty, správci pojistných událostí vystupující jako třetí osoby, poskytovatelé správy dokumentů a záznamů, vyšetřovatelé a likvidátoři pojistných událostí, stavební poradci, technici, inspektoři, poradci poroty, překladatelé a podobní dodavatelé a poskytovatelé externích služeb vystupující jako třetí osoby, kteří nám pomáhají při výkonu podnikatelské činnosti.

Orgány státní správy a třetí osoby účastnící se soudního řízení

V souladu s dodržením našich dalších zákonných povinností jsme povinni předávat Vaše osobní údaje taktéž příslušným orgánům státní správy či jiným veřejným orgánům (např. Ministerstvu financí v rámci spolupráce v oblasti daní, daňovým úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.). V rámci případného občanskoprávního řízení budou Vaše osobní údaje sdíleny i se třetími osobami jakožto účastníky takovýchto řízení.

Jiné pojišťovny, Česká asociace pojišťoven a SUPIN s.r.o.

Za účelem plnění našich povinností ze zákona o pojišťovnictví, konkrétně v rámci prevence a odhalování pojistných podvodů a dalších protiprávních jednání sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími pojišťovnami, Českou asociací pojišťoven a její servisní společností SUPIN s.r.o.

Ostatní třetí osoby

Osobní údaje jsme dále oprávněni sdílet s příjemci plateb, poskytovateli služeb v případě mimořádných událostí (hasičské, policejní a lékařské pohotovostní služby), maloobchodníky, sítěmi, organizacemi a poskytovateli lékařských služeb, dopravními společnostmi, rejstříky dlužníků, úvěrovými registry a dalšími osobami souvisejícími s případem, který je předmětem pojistné události, dále pak s aktuálními i potenciálními kupujícími nebo jinými osobami při jakémkoli současném či navrhovaném případu reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné transakce týkající se celé naší společnosti, jejího majetku či akcií nebo jejich části.

Osobní údaje můžete sdílet také Vy, a to na internetových fórech, chatu, stránkách s profilem, blozích, sociálních sítích a v rámci našich služeb elektronických komunikacích, kde můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně obsahu našich sociálních sítí bez jakéhokoliv omezení). Upozorňujeme, že veškeré informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte či oznámíte, se stávají informacemi veřejnými, a mohou tak být dostupné návštěvníkům a uživatelům našich služeb elektronických komunikací i široké veřejnosti. Žádáme Vás proto, abyste při zveřejňování osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací prostřednictvím našich služeb elektronických komunikací dbali vysoké opatrnosti.


Používáme automatizované individuální rozhodování?

V rámci poskytování našich služeb může občas dojít k využití tzv. automatizovaného rozhodování včetně profilování. To znamená, že dochází ke zpracování osobních údajů pomocí automatických informačních systémů na základě námi předem definovaného algoritmu nebo jiného softwarového kódu.

Jak se můžete dočíst i v sekci níže, máte právo na to si zvolit, abyste nebyli předmětem žádného rozhodnutí, které by pro Vás mělo právní účinky (např. zamítnutí návrhu na uzavření pojistné smlouvy) a které by zároveň bylo založeno výhradně na automatizovaném individuálním rozhodování.

Účelem využívání automatizovaného individuálního rozhodování je zejména zkvalitnění a zrychlení poskytování našich služeb. Příkladem je například možnost uzavření pojištění přímo online prostřednictvím našich internetových stránek. Rádi se Vám však budeme v případě Vašeho zájmu věnovat i na osobní bázi. Dále využíváme automatizovaného zpracování pro účely marketingu. Abychom se na Vás obraceli vždy s nabídkou, která pro Vás bude co možná nejzajímavější a nejvhodnější, budeme Vaše údaje zpracovávat za účelem analýzy a profilování, přičemž může jít o proces výhradně automatizovaný. Výsledkem takového procesu bude vyhodnocení některých Vašich osobních aspektů s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. K takovémuto zpracování však dojde výhradně na základě Vašeho souhlasu.

Automatizované rozhodování může být použito také v rámci dodržování mezinárodních sankcí, které mohou ovlivnit možnost uzavření pojistné smlouvy z důvodu shody poskytnutých osobních údajů s údaji osob, na které se sankce vztahují nebo při výplatě pojistného plnění, a to zejména z důvodu druhu nahlášené škody, předložených dokladů, výše škody.


Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv, která můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím našich kontaktů uvedených výše. Vaši žádost posléze vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce (do třech měsíců v odůvodněných případech, o takovém prodloužení Vás budeme včas spolu s důvody informovat) a nebudeme po Vás požadovat uhrazení žádného poplatku. Pokud však obdržíme zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou žádost (například z důvodu, že jste již stejnou žádost v brzké minulosti podali), můžeme po Vás požadovat přiměřený administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů v souvislosti s touto žádostí.

 • Máte právo na přístup k Vašim údajům – Můžete nás požádat jednak o potvrzení, že zpracováváme Vaše údaje a dále o poskytnutí kopie těchto údajů. První kopii zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.
 • Máte právo na opravu a doplnění Vašich údajů – Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné údaje. Současně máte právo na to, abychom doplnili případné neúplné údaje.
 • Máte právo na výmaz – Dále nás můžete požádat o to, abychom Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze v případě, když:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 •   jste odvolali svůj souhlas, na základě kterého jsme osobní údaje zpracovávali (a současně neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování);
 •  jste vznesli úspěšně námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 •  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Vašemu požadavku na vymazání osobních údajů poté nevyhovíme zejména, pokud je jejich zpracování i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Máte právo na omezení zpracování – můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tzn., abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:
 • zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro naše ověření přesnosti),
 • zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
 • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:

 • budeme mít Váš souhlas,
 • to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
 • to bude potřeba pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob
 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů – Máte právo na to, abychom Vám poskytli údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, avšak pouze pokud:
 • zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a
 • zpracování probíhá automatizovaně.


 • Máte právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.
 • Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě vznesení takovéto námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování – Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování mělo vůči Vám právní či jiné obdobné významné účinky (například zamítnutí návrhu na uzavření smlouvy).

    V těchto případech Vám na Vaši žádost umožníme, aby byl v rozhodování přítomen lidský faktor, a dále zajistíme, abyste mohli vyjádřit Váš názor nebo napadnout automatizované rozhodování.

Výše uvedené neplatí v případech, kdy je automatizované rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření smlouvy
 • povoleno právními předpisy a které poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.


 • Máte právo odvolat svůj souhlas – pokud ke zpracování Vašich údajů využíváme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu má posléze účinky pouze do budoucna, tudíž nebude jakkoliv narušena zákonnost předcházejícího zpracování. K odvolání souhlasu můžete využít některý z kontaktů uvedených výše, přičemž toto odvolání musí obsahovat informaci o tom:
 • kdo odvolání podává (připojte tedy jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, popř. další Vaše identifikační údaje); a
 • jaký konkrétní souhlas odvoláváte a v jakém rozsahu.


 • Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ – Pokud se z jakýchkoliv důvodů, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.


Mezinárodní předávání osobních údajů

Vzhledem k povaze našeho podnikání mohou být na základě výše uvedených důvodů osobní údaje předávány osobám nacházejícím se v jiných zemích (např. ve Spojených státech amerických a dalších zemích s odlišnými předpisy o ochraně údajů než v zemi Vašeho trvalého pobytu). Osobní údaje můžeme například předávat z důvodu zpracování mezinárodních pojistných událostí z oblasti cestovního pojištění či z důvodu poskytování lékařských asistenčních služeb v případech, kdy se nacházíte v zahraničí. Mezinárodní předávání osobních údajů můžeme dále realizovat ve vztahu ke společnostem naší skupiny, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům a orgánům státní či veřejné správy.

V případě, že budou Vaše osobní údaje nutné sdílet se státy působícími mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, zaručujeme Vám skutečnost, že vždy budou přijata dostatečná opatření k tomu, aby nebyla nijak snížena míra ochrany Vašich práv a zájmů. To znamená, že se zavazujeme předat osobní údaje pouze do zemí, jejichž právní řád poskytuje dostatečnou míru zákonné ochrany osobních údajů v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a zároveň Vám garantujeme, že ochrana Vašich osobních údajů bude zaručena i smluvními závazky, certifikačními systémy a dalšími opatřeními.

Na Vaši žádost Vám sdělíme více informací o tom, do jakých zemí mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty a jakým způsobem budou chráněny.


Bezpečnost

V rámci snahy o co největší zabezpečení Vašich osobních údajů činíme odpovídající technická, fyzická, právní a organizační opatření v souladu s platnými zákony o soukromí a bezpečnosti dat. Máte-li důvod se domnívat, že Vaše komunikace s námi již není bezpečná (např. pokud nabudete dojmu, že bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které jste nám svěřili, byla ohrožena), neprodleně nás, prosím, na tuto skutečnost upozorněte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje s některým subjektem (viz bod 7 těchto Pravidel), podléhá tento subjekt vždy pečlivému výběru a dbáme na to, aby používal vhodná opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.


Osobní údaje jiných osob

Pokud nám poskytnete osobní údaje jiných osob, zavazujete se: (i) že budete dané osoby informovat o obsahu těchto Pravidel ochrany osobních údajů, a (ii) že si zajistíte veškeré zákonem požadované souhlasy ke shromažďování, používání, zveřejňování a předávání (včetně mezinárodního předávání) osobních údajů daných osob v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů.


Služby třetích osob

Prosím vezměte na vědomí, že nejsme odpovědni za shromažďování, použití a zveřejňování pravidel a postupů (včetně postupu při zajištění bezpečnosti dat) jiných organizací, jako je Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® nebo jakéhokoli jiného vývojáře aplikací nebo jejich poskytovatele, poskytovatele platformy sociálních sítí, poskytovatele operačního systému, poskytovatele služby bezdrátového připojení nebo výrobce elektronických zařízení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které zpřístupníte jiným organizacím prostřednictvím nebo ve spojení se Službami elektronických komunikací Colonnade.


Použití našich služeb elektronických komunikací nezletilými

Upozorňujeme, že naše služby elektronických komunikací nejsou určeny osobám mladším osmnácti (18) let, a tudíž i požadujeme, aby nám tyto nezletilé osoby prostřednictvím těchto služeb elektronických komunikací osobní údaje neposkytovaly.


Změny těchto pravidel ochrany osobních údajů

Tato Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme, a vyhrazujeme si rovněž právo je kdykoli změnit s cílem zohlednit změny v našich obchodních a právních požadavcích. Aktualizované i historické verze budou umístěny na našich webových stránkách.