Zgłoś szkodę online lub wypełnij odpowiedni formularz.
Sprawdź jakie dokumenty są wymagane aby zgłosić szkodę.


Zgłoś online ->

W celu umożliwienia jak najszybszej weryfikacji zgłoszenia niezbędne jest:
 • podanie numeru polisy ubezpieczeniowej
 • dołączenie dokumentacji szkodowej (pełna lista wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, dostępna jest tutaj)
 • podsumowanie zdarzenia – zwięzły opis związany z roszczeniem wraz z datą wypadku
 • podanie numeru konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku, na które dokonamy wypłaty świadczenia
 • w przypadku ubezpieczenia szkolnego prosimy o dołączenie certyfikatu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, a w przypadku jego braku wypełnienie i załączenie Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia szkolnego
 • w przypadku ubezpieczenia grupowego wypełnienie i załączenie Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego


Jeśli nie zgłaszasz szkody online, skorzystaj z formularza:

 1. kliknij Zgłoś szkodę na formularzu w menu po lewej stronie
 2. wybierz odpowiednią kategorię: Klient indywidualny/Firma/Szkolne/AIG
 3. wybierz zdarzenie, które chcesz nam zgłosić i pobierz formularz zgłoszenia roszczenia

Wypełnij, podpisz i prześlij skan formularza wraz z wymaganymi dokumentami na adres szkody@colonnade.pl 

bądź listownie:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, wydajemy decyzję w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.


Podczas podróży zagranicznej przydarzył się wypadek i potrzebujesz pilnej pomocy medycznej?

Dzwoń: +48 22 483 39 70 Centrum Assistance 24/7

Aby skorzystać z pomocy online z każdego miejsca na świecie

lub zeskanuj kod QR

Zgłoś szkodę na formularzu, to proste!

 1. wybierz odpowiednią kategorię: Klient indywidualny/Firma/Szkolne/AIG.
 2. wybierz zdarzenie, które chcesz nam zgłosić i pobierz formularz zgłoszenia roszczenia.
 3. wypełnij, podpisz i prześlij skan formularza na adres szkody@colonnade.pl lub listownie na adres

  Dział Likwidacji Szkód
  Colonnade
  ul. Prosta 67
  00-838 Warszawa
 4. jeśli poprosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów, dostarcz je na powyżej wskazany adres e-mail lub pocztą.


Klient indywidualny

Podczas podróży zagranicznej przydarzył się wypadek i potrzebujesz pilnej pomocy?


Skorzystaj z pomocy Centrum Assistance

Zadzwoń pod +48 22 483 39 70 lub 

Zgłoszenie roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego

Chcesz dowiedzieć się się jaki jest status szkody?
Napisz na adres travelowe@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00.
 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • raport policji (jeśli dotyczy)
 • kopia polisy/certyfikatu ubezpieczenia
Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury (jeśli został sporządzony)
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia opóźnienia lotu/bagażu, utraty bagażu

Informacje na temat statusu szkody
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.
 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty
 • protokół zgłoszenia do przewoźnika wraz z decyzją w sprawie przyznania / odmowy przyznania odszkodowania
 • raporty z policji (jeżeli zostały sporządzone).kopia dokumentacji potwierdzającej okres rekonwalescencji (jeżeli ma zastosowanie)

Formularz zgłoszenia roszczenia opóźnienia lotu/bagażu, utraty bagażu

Pobierz


Zgłoszenie roszczenia rezygnacji z podróży

Informacje na temat statusu szkody
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.
 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • bilet na ubezpieczoną podróż
 • potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z podróży do organizatora wyjazdu/przewoźnika
 • informacja o wysokości przyznanego przez organizatora/przewoźnika zwrotu z tytułu rezygnacji
 • dokumentacja potwierdzająca powód rezygnacji z wyjazdu (dokumentacja medyczna, raport z policji)

Formularz zgłoszenia roszczenia rezygnacji z podróży

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia zwrotu kosztów leczenia

Informacje na temat statusu szkody dot. zwrotu kosztów leczenia:
szkodypodrozne@colonnade.pl
lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.
 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
 • raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone)

Formularz zgłoszenia roszczenia zwrotu kosztów leczenia

Pobierz
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres szkodypodrozne@colonnade.pl lub listownie na adres
Dział Likwidacji szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia dla cudzoziemców

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • raport policji (jeśli dotyczy)
 • kopia polisy/certyfikatu ubezpieczenia
Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury (jeśli został sporządzony)
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Formularz zgłoszenia roszczenia NNW z tytułu ubezpieczenia cudzoziemców

Pobierz

Formularz zgłoszenia roszczenia kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia cudzoziemców

Pobierz

W przypadku zgłoszeń NNW, prosimy kontaktować się na poniżej wskazane adresy e-mail i numer telefonu:

travelowe@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00.

W przypadku pozostałych zdarzeń, prosimy kontaktować się na:

szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres szkodypodrozne@colonnade.pl lub listownie na adres
Dział Likwidacji szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje o zakresie ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres: 
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW)

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem
 • zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • raport policji (jeśli dotyczy)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW)

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW)

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • akt zgonu
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • protokół z prokuratury zawierający opis okoliczności zdarzenia oraz wynik badania zawartości alkoholu we krwi
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub orzeczenie sądu potwierdzające dziedziczenie po zmarłym
 • potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego Beneficjenta/Beneficjentów
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia złamania kości/oparzenia/odmrożenia

  • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
  • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, zawierająca diagnozę oraz wskazująca stopień oparzenia/odmrożenia i jego powierzchnię
  • raport policji (jeśli dotyczy)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia złamania kości/oparzenia/odmrożenia

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem/zachorowaniem zawierająca kartę informacyjną leczenia szpitalnego
 • kopia dokumentacji potwierdzającej okres rekonwalescencji (jeżeli ma zastosowanie)
 • raport policji (jeśli dotyczy)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą skutkującymi niezdolnością do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających niezdolność do pracy, zawierających datę i przyczynę rozpoczęcia niezdolności do pracy, określających czas jej trwania
 • raport policji (jeśli dotyczy)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby

Pobierz
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres szkody@colonnade.pl lub listownie na adres
Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu utraty pracy

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia umowy o pracę, która została rozwiązana, w tym wszelkie podpisane zmiany do umowy o pracę wraz ze świadectwem pracy
 • kopia wypowiedzenia umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie stosunku pracy
 • aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu pracy, stwierdzające, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna
 • dokument potwierdzający, że byłeś zatrudniony przez co najmniej 12 miesięcy przed ustaniem zatrudnienia.

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy

Pobierz
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu utraty rzeczy osobistych

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
w przypadku utraty kluczy do mieszkania/domu bądź samochodu:
 • rachunek przedstawiający koszt usług ślusarza oraz wymienionych zamków i kluczy
 • kopia protokołu policyjnego
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku utraty kluczyków do pojazdu)
 • dokument z serwisu potwierdzający mechaniczne lub elektroniczne uszkodzenie kluczy
w przypadku utraty portfela lub torebki:
 • kopia protokołu policyjnego potwierdzającego utratę portfela lub torebki w wyniku rozboju (rabunku) bądź włamania wraz z inną zawartością
 • dokument zakupu nowego portfela bądź torebki oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty wymiany dokumentów osobistych, kart płatniczych, kluczy i zamków do miejsca zamieszkania (paragon fiskalny, faktura VAT, dowody wpłaty)
w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty dokumentów osobistych:
 • kopia protokołu policyjnego, potwierdzającego że dokument osobisty został utracony w wyniku włamania lub rabunku
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty wymiany dokumentów osobistych (paragon fiskalny, faktura VAT, dowody wpłaty)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty rzeczy osobistych

Pobierz
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu utraty mienia w okresie hospitalizacji 

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokument ze szpitala potwierdzający długość pobytu w szpitalu
 • dowód, że miejsce, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, to miejsce zamieszkania ubezpieczonego
 • dokumentację fotograficzną przedstawiającą uszkodzone mienie ruchome
 • faktury i rachunki za naprawę lub wymianę uszkodzonego mienia
 • urzędowy dokument (np. decyzję lub protokół policyjny), jeśli został sporządzony, informujący o okolicznościach zdarzenia
 • dowód własności uszkodzonego lub utraconego mienia (faktury, karty gwarancyjne, instrukcje, umowy kupna)

Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia na wypadek utraty mienia w okresie hospitalizacji

Pobierz


Informacje na temat statusu szkody:
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć:
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie zachorowania na raka

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia wyniku badania diagnostycznego
 • kopia wyniku badania histopatologicznego
 • kopia historii choroby związanej z zachorowaniem na raka
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego (dotyczy operacji)


Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji załączonej dokumentacji m.in. poprzez żądanie dostarczenia oryginałów dokumentacji medycznej.

Formularz zgłoszenia zachorowania na raka

Pobierz


Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania ubezpieczonej nieruchomości
 • szczegółowa lista rzeczy uszkodzonych/utraconych z podaniem parametrów, daty zakupu, ceny zakupu
 • kopia dokumentów potwierdzających własność uszkodzonego/utraconego wyposażenia (np. faktury za zakup, umowy, zdjęcia)
 • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia stosownym instytucjom (w zależności od rodzaju zdarzenia np. kradzież - policja; zalanie/pożar - administracja/straż pożarna)
 • ekspertyzy dotyczące uszkodzenia sprzętu elektronicznego (dotyczy roszczenia z tytułu przepięcia po wyładowaniach atmosferycznych)
 • wszelka inna dokumentacja niezbędna do udokumentowania uszkodzenia/straty oraz jej wartości

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

Pobierz


Zgłoszenie szkody OC z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oświadczenie sprawcy potwierdzającego zdarzenie
 • kopia całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
 • dokumenty uzasadniające wysokość wysuwanych roszczeń (np.rachunki, kosztorysy) – w przypadku szkody rzeczowej

Formularz zgłoszenia szkody OC z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

Pobierz


Informacje na temat statusu szkody
cas@colonnade.pl lub +48 22 528 51 39, pon.-pt. 9.00 - 17.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych MultiGwarancja

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia dowodu zakupu sprzętu

Formularz zgłoszenia usterki lub awarii z tytułu ubezpieczenia MultiGwarancja

Pobierz
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ryzyka główne)

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • skan certyfikatu ubezpieczenia
 • dokumentacja zdjęciowa zawierająca uszkodzone mienie oraz miejsca jego przymocowania do powierzchni stałej
 • kopia dokumentów potwierdzających własność lub pozwolenie na użytkowanie uszkodzonego/utraconego mienia (np. faktury za zakup, umowy leasingowe)
 • dokument potwierdzający wykonanie obowiązkowego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej lub protokołu z odbioru instalacji elektrycznej budynku, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia (jeśli jest młodszy niż 5 lat)
 • ekspertyza serwisowa zawierająca informacje na temat modelu uszkodzonego sprzętu, wykazu uszkodzonych części oraz planowanych kosztów naprawy – w przypadku szkody powstałej w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej
 • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia stosownym instytucjom (w zależności od rodzaju zdarzenia, np. kradzież – policja; zalanie/pożar – administracja budynku / straż pożarna)
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość

W przypadku roszczenia dotyczącego dodatkowego ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku powstałej szkody dodatkowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów (należy je przesłać po zakończeniu likwidacji szkody z ryzyka głównego i dokonaniu naprawy/wymiany instalacji fotowoltaicznej):

 • dokumentu wskazującego datę zakończenia prac naprawczych / wymiany instalacji fotowoltaicznej
 • skanu umowy pomiędzy Panem/Panią a dostawcą energii / operatorem energetycznym ze wskazaniem ceny jednostkowej 1 kWh, obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce strata w produkcji energii elektrycznej
 • dokumentu wskazującego wyprodukowaną ilość energii elektrycznej za okres od powstania szkody do jej usunięcia

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ryzyka główne)

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

 • oświadczenia sprawcy szkody
 • dokumentacja zdjęciowa ze wskazaniem uszkodzonego mienia – w przypadku szkody majątkowej
 • lista uszkodzonego mienia wraz z opisem uszkodzeń – w przypadku szkody majątkowej
 • dokumenty uzasadniające wysokość wysuwanych roszczeń (np. rachunki, kosztorysy)
 • kopia całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku awarii)

 • skan certyfikatu ubezpieczenia
 • kopia dokumentów potwierdzających własność uszkodzonego/utraconego mienia (np. faktury za zakup, umowy, zdjęcia)
 • dokument potwierdzający wykonanie obowiązkowego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej lub protokołu z odbioru instalacji elektrycznej budynku, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia (jeśli jest młodszy niż 5 lat)
 • dokument potwierdzający wystąpienie szkody ze wskazaniem przyczyny jej powstania oraz dat powstania i jej usunięcia
 • skan umowy pomiędzy Panem/Panią a dostawcą energii/operatorem energetycznym ze wskazaniem ceny jednostkowej 1 kWh obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce strata w produkcji energii elektrycznej
 • dokument wskazujący wyprodukowaną ilość energii elektrycznej za okres trwania awarii
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku awarii)

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia okularów Glasses Protect

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia zdarzenia:

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • w przypadku dokonania wymiany szkieł korekcyjnych po zakupie ubezpieczonych okularów prosimy o załączenie do formularza:
  - dokumentów medycznych potwierdzających zalecenie wymiany soczewek,
  - rachunku potwierdzającego ich wymianę oraz
  - dokumentacji informującej o parametrach nowych soczewek
 • w przypadku szkód związanych z kradzieżą, rozbojem lub zaborem mienia prosimy o załączenie do formularza potwierdzenia zgłoszenia sprawy z policji wraz ze wszelką dokumentacją z tym związaną
 • jeżeli posiadają Państwo opakowanie po swoich zamontowanych w okularach soczewkach i kopię zlecenia/recepty, na podstawie której zrobiono okulary, prosimy o ich dołączenie do przesyłki – dotyczy sytuacji, w której Ubezpieczyciel podejmie decyzję o konieczności przesłania okularów do Centrum napraw

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia okularów Glasses Protect

Pobierz


Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:
+48 22 276 26 02, pon.-pt. 9.00 - 17.00.
Brakujące dokumenty można dostarczyć: szkody@colonnade.pl lub na adres:
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia okularów

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia zdarzenia:

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • w przypadku dokonania wymiany szkieł korekcyjnych po zakupie ubezpieczonych okularów prosimy o załączenie do formularza:
  - dokumentów medycznych potwierdzających zalecenie wymiany soczewek,
  - rachunku potwierdzającego ich wymianę oraz
  - dokumentacji informującej o parametrach nowych soczewek
 • w przypadku szkód związanych z kradzieżą, rozbojem lub zaborem mienia prosimy o załączenie do formularza potwierdzenia zgłoszenia sprawy z policji wraz ze wszelką dokumentacją z tym związaną
 • jeżeli posiadają Państwo opakowanie po swoich zamontowanych w okularach soczewkach i kopię zlecenia/recepty, na podstawie której zrobiono okulary, prosimy o ich dołączenie do przesyłki – dotyczy sytuacji, w której Ubezpieczyciel podejmie decyzję o konieczności przesłania okularów do Centrum napraw

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia okularów

Pobierz
Informacje na temat statusu szkody:
okulary@colonnade.pl lub +48 22 276 26 09, pon.-pt. 9.00 - 17.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:
+48 22 276 26 09, pon.-pt. 9.00 - 17.00.
Brakujące dokumenty można dostarczyć: okulary@colonnade.pl lub na adres
SPB Polska
ul. Dzika 4
00-198 Warszawa
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:
+48 22 276 26 01, pon.-pt. 8.00 - 18.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres: 
szkody@colonnade.pl lub na adres:

Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów biletu

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • email potwierdzający zakup biletu lub karnetu wraz z załącznikami (polisa oraz bilet lub karnet dostarczony elektronicznie)
 • skan biletu lub karnetu, jeśli bilet dostarczony był w formie papierowej
 • dowody opłat wniesionych za bilet lub karnet

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody możemy prosić o:

 • dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską i potwierdzeniem przeciwwskazań do wzięcia udziału w wydarzeniu
 • protokół policji
 • akt zgonu
 • zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły/uczelni
 • w przypadku szkody dotyczącej stanu zdrowia oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie dokumentacji medycznej

Formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów biletów

Pobierz

Firma

Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00 pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć na adres szkody@colonnade.pl lub listownie na adres
Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związana z wypadkiem (m.in. kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopia raportów policyjnych oraz wyników badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów

Formularz zgłoszenia roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z tytułu śmierci w wyniku NW

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • oryginał aktu zgonu lub oryginał poświadczenia notarialnego aktu zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona) lub statystyczna karta zgonu
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego beneficjenta
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wynik postępowania spadkowego – w przypadku osób ubiegających się o świadczenie,  które nie były ubezpieczone pod  numerem polisy ubezpieczonego oraz nie zostały wskazane jako beneficjenci

Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz


Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia uczestników wyjazdu/imprezy sportowej

 • kopii pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (m.in. kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopii raportów policyjnych oraz wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi Osoby Ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)

w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego dodatkowo:

 •  oryginały rachunków za poniesione koszty, a w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów. 
Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Formularz zgłoszenia roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia uczestników wyjazdu/imprezy sportowej

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia członków stowarzyszenia/związku

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (m.in. kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopia raportów policyjnych oraz wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów

Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia członków stowarzyszenia/związku

Pobierz


Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników w podróży z tytułu NNW

Informacje na temat statusu szkody:
travelowe@colonnade.pl lub pod nr telefonu +48 22 528 51 00, pon-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00.

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia/skan pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:
 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników w podróży z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku

Pobierz


Zgłoszenie roszczenia z tytułu opóźnienia/utraty bagażu, opóźnienia/odwołania lotu pracowników

Informacje na temat statusu szkody:
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty
 • kopie biletów lotniczych/rezerwacji internetowej oryginalnego planu podróży
 • kopia zaświadczenia od przewoźnika potwierdzającego zaistniałe zdarzenie
 • inne dokumenty potwierdzające niemożność odbycia podróży

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu opóźnienia/utraty bagażu, opóźnienia/odwołania lotu pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia pracowników

Informacje na temat statusu szkody
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • kopia zaświadczenia lekarskiego zawierającego diagnozę medyczną
 • kopie raportów policyjnych (jeżeli zostały sporządzone)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego pracowników

Informacje na temat statusu szkody
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • raporty policyjne
 • dokumenty potwierdzające własność utraconego mienia (rachunki, gwarancje itp.)
 • inna dokumentacja potwierdzająca utratę/uszkodzenie mienia

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia dla klientów Medicover

Informacje na temat statusu szkody
szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.

Lista dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
 • raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone)

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia dla klientów Medicover

Pobierz
Brakujące dokumenty dotyczące zgłoszenia z tytułu NNW lub śmierci prosimy dostarczyć na adres travelowe@colonnade.pl lub listownie na adres
Dział Likwidacji Szkód
Colonnade
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Brakujące dokumenty dotyczące pozostałych zgłoszeń prosimy dostarczyć na adres
szkodypodrozne@colonnade.pl lub listownie na powyższy adres.


Informacje na temat statusu szkody: szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia:
+48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres szkody@colonnade.pl lub listownie na adres:
Colonnade
Dział Likwidacji Szkód
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody

Pobierz


W celu zgłoszenia szkody prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
+48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00 oraz pt. 9.00–16.00.

W celu zgłoszenia szkody dotyczącej produktu TAX PROTECT prosimy o skorzystanie z formularza na stronie https://vero24.pl/ lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 112 05 92.

Szkolne

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia szkolnego krok po kroku:

Jeśli chcesz zgłosić szkodę online:

 1. pobierz Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia szkolnego (dotyczy jedynie osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego przystąpienie do szkolnego ubezpieczenia grupowego).
  Druk powinien zostać uzupełniony i podstemplowany przez osobę z ramienia Ubezpieczającego, upoważnioną do potwierdzenia ubezpieczenia)
 2. skompletuj wymagane dokumenty (ich lista znajduje się poniżej)
 3. wejdź na https://szkody.colonnade.pl/ i postępuj zgodnie z instrukcjami ze strony.

Jeśli chcesz zgłosić szkodę na formularzu:

 1. pobierz odpowiedni Formularz zgłoszenia roszczenia 
 2. skompletuj wymagane dokumenty (ich lista znajduje się poniżej)
 3. wyślij dokumenty na szkody@colonnade.pl lub listownie na adres
  Dział Likwidacji Szkód Colonnade ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia
+48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.
Informacje na temat statusu szkody
szkody@colonnade.pl lub +48 22 528 51 00 pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (w przypadku gdy roszczenie dotyczy pobytu w szpitalu prosimy o załączenie również kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego)
 • raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów
 • w przypadku rozbieżności nazwisk zgłaszającego i osoby ubezpieczonej prosimy o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgłaszający wniosek jest prawnym opiekunem osoby ubezpieczonej

Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych z tytułu śmierci w wyniku NNW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • oryginał aktu zgonu lub oryginał poświadczenia notarialnego aktu zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona) lub statystyczna karta zgonu
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wynik postępowania spadkowego – w przypadku osób ubiegających się o świadczenie,  które nie były ubezpieczone pod  numerem polisy ubezpieczonego oraz nie zostały wskazane jako beneficjenci

Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz

AIG

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia AIG kliknij tutaj.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

W takim przypadku proces likwidacji szkody jest wstrzymany do czasu dostarczenia kompletnej dokumentacji. Brakujące dokumenty można wysłać mailem na adres szkody@colonnade.pl bądź pocztą tradycyjną pod adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Wystarczy skan, chyba że w trakcie procesowania szkody poprosimy o oryginały.

W przypadku zgłoszenia on-line lub za pośrednictwem skrzynki szkody@colonnade.pl, po otrzymaniu zgłoszenia wysyłany jest mail z informacją potwierdzającą rejestrację szkody. Jeśli w ciągu 48 godzin zgłaszający nie otrzyma wiadomości, prosimy o kontakt.

Tak, w procesie likwidacji szkody wymagane są oryginały rachunków i faktur.

Szkodę można zgłosić w przeciągu 3 lat od daty zdarzenia szkodowego, jednakże prosimy o przesłanie zgłoszenia niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potwierdzających roszczenie.

Status roszczenia można sprawdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 528 51 00 lub wysyłając maila z pytaniem na adres szkody@colonnade.pl.

Status szkód podróżnych można sprawdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 483 39 70 lub wysyłając maila na adres szkodypodrozne@colonnade.pl.

W celu zgłoszenia szkody z różnych umów ubezpieczenia prosimy o umieszczenie wszystkich numerów polis w jednym zgłoszeniu.

Odwołanie można przesłać elektronicznie na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Odwołanie powinno zawierać:

 • numer szkody
 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, email, telefon
 • datę sporządzenia pisma
 • argumentację przeciwko wydanej decyzji 
 • jeżeli istnieją dodatkowe dokumenty wnoszące nowe informacje do sprawy prosimy o załączenie ich do odwołania
 • numer rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku
 • podpis (dotyczy osoby poszkodowanej, w przypadku osób nieletnich prosimy, aby pismo podpisał opiekun prawny dziecka).

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia tj. do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

Odwołanie rozpatrzymy w ciągu 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, wydamy odpowiedź do 60 dni od daty otrzymania pisma.

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. +48 22 276 26 00 bądź o wysłanie maila na adres bok@colonnade.pl.